ΑΣΚΗΣΗ 2η


α. Να εξωμοιωθεί με τη βοήθεια του SPICE ένας CMOS inverter, στου οποίου την έξοδο συνδέεται χωρητικότητα C=1pF (ως προς τη γείωση)
β. Να σχεδιαστούν σε layout επίπεδο με τη χρήση του εργαλείου Magic, να εξομοιωθούν λόγικα μέσω του Esim και χρονικά μέσω του CaZm και οι μέγιστοι χρόνοι απόκρισης στα παρακάτω κυκλώματα:

Σημείωση: Προτεινόμενο σχεδιασμό των πυλών διάδοσης και του πολυπλέκτη μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο "Principles of CMOS VLSI Design" των Weste-Eshragian.

Circuit MAGIC extracted files IRSIM SPICE
NAND2 INPUT nand2.mag nand2.ext nand2.sim nand2.spice
RESULT nand2.mag.gif nand2.al
nand2.nodes
nand2.sim.gif
nand2.sim.out
nand2.spice.gif
NAND3 INPUT nand3.mag nand3.ext nand3.sim nand3.spice
RESULT nand3.mag.gif nand3.al
nand3.nodes
nand3.sim.gif
nand3.sim.out
nand3.spice.gif
NOR2 INPUT nor2.mag nor2.ext nor2.sim nor2.spice
RESULT nor2.mag.gif nor2.al
nor2.nodes
nor2.sim.gif
nor2.sim.out
nor2.spice.gif
NOR3 INPUT nor3.mag nor3.ext nor3.sim nor3.spice
RESULT nor3.mag.gif nor3.al
nor3.nodes
nor3.sim.gif
nor3.sim.out
nor3.spice.gif
XOR2 INPUT xor2.mag xor2.ext xor2.sim xor2.spice
RESULT xor2.mag.gif xor2.al
xor2.nodes
xor2.sim.gif
xor2.sim.out
xor2.spice.gif
XNOR2 INPUT xnor2.mag xnor2.ext xnor2.sim xnor2.spice
RESULT xnor2.mag.gif xnor2.al
xnor2.nodes
xnor2.sim.gif
xnor2.sim.out
xnor2.spice.gif
MUX4to1 INPUT mux_4to1.mag mux_4to1.ext mux_4to1.sim mux_4to1.spice
RESULT mux_4to1.mag.gif mux_4to1.al
mux_4to1.nodes
mux_4to1.sim.gif
mux_4to1.sim.out
mux_4to1.spice.gif

Click here to see directory in raw