Previous Next Table of Contents

ELLHNIKO Linux FAQ (Frequently Asked Questions with Answers)

Georgatos Photis < gef@ceid.upatras.gr> Gewrgatos Fwtns < gef@ceid.upatras.gr, http://students.ceid.upatras.gr/~gef>

Ekdosn 0.7 , 13-12-1997


Auto to keimevo (Linux-Hellenic-FAQ) eivai n ellnvikn metafrasn tns listas me tis pio suxves erwtnseis (Frequently Asked Questions - FAQ) sxetika me to Linux, eva tupou Unix leitourgiko sustnma gia 386/486/586/686, Pentium xxx, K5, K6, Alpha, MIPS, 680x0 kai allous epe3ergastes. SHMEIWSH: Parallnla me auto to keimevo uparxei to Hellenic-HOWTO pou periexei plnrofories gia tnv ru8misn tou Linux, eidika gia upostnri3n tns ellnvikns glwssas kai upostnri3ns twv Ellnvwv. WARNING: This document contains greek, codepage 928. URL: < http://students.ceid.upatras.gr/~gef/linux/docs/FAQ/>

1. Eisagwgn kai gevikes plnrofories

2. Pnges kai poroi evnmerwsns sto diktuo (kai mn).

3. Sumbatotnta me alla leitourgika

4. Xeirismos twv sustnmatwv arxeio8etnsns, sklnrwv diskwv kai diskettwv apo to Linux

5. Metafora kai metaglwttisn programmatwv

6. Luseis se diafora koiva problnmata.

7. Pws kavw auto n ma8aivw pws...

8. Diafores plnrofories kai apavtnseis

9. ***Frequently encountered error messages.

10. X Windows

11. Erwtnseis gia polu palia programmata.

12. Pws mporw va exw epipros8etn bon8eia;

13. Plnrofories gia to FAQ, adeia xrnsns kai upomvnseis.

14. Gia tnv Ellnvikn metafrasn


Previous Next Table of Contents