1. ÅéóáãùãÞ

2. Öùôïñõèìéêü & ðñïäéáãñáöÝò

2.1 'Åëåã÷ïò áõôüìáôïò êáé ÷åéñïêßíçôïò

2.2 Íá êáëýðôåé åõñý öÜóìá áíáãêþí

2.3 Äõíáôüôçôåò åýêïëçò åðÝêôáóçò / áíáâÜèìéóçò

2.4 Modular êáôáóêåõÞ

2.5 Áðëü êáé öôçíü õëéêü


3. ÐçãÝò öùôüò, öùôéóôéêÝò óõóêåõÝò êáé åîïðëéóìüò

3.1 ÐçãÝò öùôüò

3.1.1 ËáìðôÞñåò

3.1.2 ÓùëÞíåò Laser

3.2 ÖùôéóôéêÝò óõóêåõÝò

3.2.1 Pars

3.2.2 Spots

3.2.3 Robotic Projectors

3.2.4 Laser Systems

3.2.5 Strobos ( Óôñïâïóêüðéá )

3.2.6 Aëëá Light Effect Devices

3.3 Åîïðëéóìüò

3.3.1 Dimmers

3.3.2 ÃåííÞôñéåò êáðíïý


4. Ó÷åäßáóç Öùôïñõèìéêïý


5. Hardware Öùôïñõèìéêïý

5.1 POWER UNIT

5.2 ÓÕÓÔÇÌÁ ÊÌÅ - ÌÍÇÌÇÓ (CPU, ROM, RAM)

5.2.1 ÃåíéêÜ

5.2.2 PIN-OUT Z-80

5.3 CLOCK

5.4 BASIC I/O

5.4.1 8255A PARALLEL PERIPHERAL INTERFACE ADAPTER

5.5 ISA BUS EXTENSION

5.5.1 ÐñïäéáãñáöÝò 8-bit ISA BUS

5.6 INTERRUPT CONTROLLER

5.7 CONTROLLER & MODULES

5.7.1 CENTRONICS Interface

5.7.2 Modules


6. Software Öùôïñõèìéêïý

6.1 ÂÁÓÉÊÅÓ ÄÏÌÅÓ ÊÁÉ ÌÅÔÁÂËÇÔÅÓ

6.2 MODES ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ

6.3 ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÏÕ ÊÕÑÉÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ

6.4 ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÙÍ ÂÁÓÉÊÙÍ ÕÐÏÑÏÕÔÉÍÙÍ

6.4.1 ÁÑ×ÉÊÏÐÏÉÇÓÅÉÓ

6.4.2 TESTIT

6.4.3 ÅÊÔÅËÅÓÇ ÔÏÕ J ÅÖÅ ÔÇÓ É ÏÌÁÄÁÓ

6.4.4 ÅÊÔÅËÅÓÇ ÔÏÕ É ÅÖÅ

6.4.5 ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ ÔÅÑÌÁÔÉÊÏÕ ÊÁÉ MOUSE


7. Data sheets - Documentation


8. Âéâëéïãñáößá


9. Åðßëïãïò