2. Φωτορυθμικό & προδιαγραφές

¹δη από την εισαγωγή έ÷ουμε δώσει έναν ορισμό για αυτό που ÷ρειαζόμαστε:


"Μία συσκευή ελεγ÷όμενη και εύκολα προγραμματιζόμενη
που να μπορεί να αναλάβει τον γενικό και οργανωμένο έλεγ÷ο σε φωτιστικές διατάξεις"

Αντικείμενο μελέτης, λοιπόν, είναι ένα Προγραμματιζόμενο Φωτορυθμικό (Π.Φ.).

Θέτουμε μερικές προδιαγραφές για την σ÷εδίαση μας:

2.1 'Ελεγ÷ος αυτόματος και ÷ειροκίνητος

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον ÷ειρισμό του Π.Φ. Πρέπει να καλύπτονται όλες οι standard δυνατότητες, ώστε να αντικαθιστά πλήρως μία επαγγελματική κονσόλα. Ο έλεγ÷ος του Π.Φ. πρέπει να γίνεται και αυτόματα, ÷ειροκίνητα, αλλά και με τη μουσική. Θα πρέπει να είναι δυνατή η κατα÷ώρηση "φωτιστικών προγραμμάτων" ώστε να εκτελούνται αυτοματοποιημένα οι φωτισμοί μίας θεατρικής πράξης ή ενός τραγουδιού. Ταυτό÷ρονα θα πρέπει να είναι δυνατός ο ÷ειροκίνητος έλεγ÷ος και δυνατή η ανά πάσα στιγμή παρέμβαση του ÷ειριστή στην ροή του προγράμματος. 'Ετσι εξασφαλίζεται ο συγ÷ρονισμός με την σκηνή. Επίσης πρέπει να υποστηρίζονται mouse, Trackball, ειδικά κουμπιά και ÷ειριστήρια κλπ.

2.2 Να καλύπτει ευρύ φάσμα αναγκών

Θα πρέπει το Π.Φ. να μπορεί να ÷ρησιμοποιηθεί τόσο σε θέατρα και αίθουσες εκδηλώσεων όσο και σε κέντρα διασκεδάσεως(π.÷. Discos), συναυλίες κλπ, ÷ωρίς σ÷εδιαστικές μετατροπές.

2.3 Δυνατότητες εύκολης επέκτασης / αναβάθμισης

Εάν θέλουμε η κατασκευή να είναι ρεαλιστική, θα πρέπει να μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα ο αριθμός και το είδος των υπό έλεγ÷ο συσκευών. Θα πρέπει να είναι δυνατόν, εάν το Π.Φ. υποστηρίζει 10 φώτα, να αναβαθμίζεται εύκολα για 20 ή 100. Η προσθήκη π÷ 4 Ρομποτικών ή 4 Dimmer θα πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο.

2.4 Modular κατασκευή

Τα 2 προηγούμενα ÷αρακτηριστικά ικανοποιούνται εύκολα με modular σ÷εδίαση, δηλαδή κατά τμήματα. ¸τσι και custom-rightsized αλλά και επεκτάσιμη θα είναι, και εύκολη στην τυ÷ούσα επισκευή της. Επίσης, εξασφαλίζεται η δυνατότητα επιλεκτικής αναβάθμισης.

2.5 Απλό και φτηνό υλικό

Το υλικό που θα ÷ρησιμοποιηθεί θα πρέπει να μην είναι δυσεύρετο και να έ÷ει λογικό κόστος, ώστε να δικαιολογεί την κατασκευή του Π.Φ.