Κατάλογος Διευθύνσεων


Ηλεκτρονικά Περιοδικά

HTML links

Προδιαγραφές των εκδόσεων της HTML
Γενικοί Κατάλογοι
CGI Scripts
Εργαλεία Ανάπτυξης
Servers

UNIX links

Other links

Πανεπιστήμια-Οργανισμοί
Γενικά
Digital Libraries
Hypertext and Hypermedia
Multimedia Databases
Object Oriented Databases
Εμπορικά RDBMS
Διάφορα
Πρόσωπα