ΑΣΚΗΣΗ 4η


Να σχεδιαστεί, με τη βοήθεια του εργαλείου Magic, σε layout επίπεδο μία 4-bits Αριθμητική/Λογική Μονάδα (ALU) με ενσωματωμένη Πρόβλεψη Κρατουμένου (embedded carry lookahead). Όσον αφορά τη σχεδίαση συνιστούμε αυτή του Σχ. 4.9 του βιβλίου "Computer Arithmetic - Principles, Architecture and Design" του Kai Hwang, που αποτελεί, άλλωστε και την προτεινόμενη βιβλιογραφία. Χρησιμοποιώντας την 4-bit ALU (by cascading) σχεδιάστε μια 16-bit ALU. Στα ζητούμενα είναι η όσο το δυνατόν πιο ιεραρχική σχεδίαση, η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση standard cells και, τέλος, η καλή σχεδίαση του layout (οικονομία χώρου από το layout, καλό placement kai routing). Ζητείται η χρονική εξομοίωση μόνο της 16-bit ALU, δηλαδή να επιδείξετε με χρήση του εργαλείου CaZm, παραδείγματα εισόδων/εξόδων που να επιδεικνύουν την σωστή λειτουργία της. Μετρήστε τον απαιτούμενο χρόνο για δύο 16-bit πράξεις που πραγματοποιεί και που θα επιλέξετε εσείς. Σημείωση: Περιγραφή των standard-cells σε hard-copy μπορείτε να βρείτε ζητώντας τη από την τεχνική βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων.

Circuit MAGIC extracted files IRSIM SPICE
Half Adder 1 bit INPUT ha.mag ha.ext ha.sim ha.spice
RESULT ha.mag.gif ha.al
ha.nodes
ha.sim.gif
ha.sim.out
ha.spice.gif
Full Adder 1 bit INPUT fa.mag fa.ext fa.sim fa.spice
RESULT fa.mag.gif fa.al
fa.nodes
fa.sim.gif
fa.sim.out
fa.spice.gif
Full Adder 4 bits INPUT fa4.mag fa4.ext fa4.sim fa4.spice
RESULT fa4.mag.gif fa4.al
fa4.nodes
fa4.sim.gif
fa4.sim.out
fa4.spice.gif
Full Adder 16 bits INPUT fa16.mag fa16.ext fa16.sim fa16.spice
RESULT fa16.mag.gif fa16.al
fa16.nodes
fa16.sim.gif
fa16.sim.out
fa16.spice.gif
ALU 4 bits (16ops) INPUT alu4.mag alu4.ext alu4.sim alu4.spice
RESULT alu4.mag.gif alu4.al
alu4.nodes
alu4.sim.gif
alu4.sim.out
alu4.spice.gif
ALU 16 bits INPUT alu16.mag alu16.ext alu16.sim alu16.spice
RESULT alu16.mag.gif alu16.al
alu16.nodes
alu16.sim.gif
alu16.sim.out
alu16.spice.gif

Click here to see directory in raw