ΑΣΚΗΣΗ 1η


Να σχεδιαστούν, με τη βοήθεια του εργαλείου Magic, σε layout επίπεδο τρεις αντιστροφείς διαφορετικού μεγέθους δικής σας εκλογής. Δηλαδή θα πρέπει να μεταβάλλονται τα μεγέθη είτε των p είτε των n είτε και των δυο ειδών transistors από τα οποία αποτελείται ένας CMOS inverter κατα τρόπο που εσείς επιθυμείτε. Στη συνέχεια να γίνει η εξομοίωση του καθενός με τη χρήση του λογικού εξομοιωτή Esim και του χρονικού εξομοιωτή Spice. Τέλος, να σχολιαστούν τα αποτελέσματα των εξομοιώσεων για τους διαφορετικού μεγέθους αντιστροφείς. (π.χ. rise time, fall time, propagation delay κ.λ.π.) Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός σε layout επίπεδο, θα πρέπει να γίνει χρήση της εντολής extract μέσα από το περιβάλλον του Magic. Το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθεί ένα αρχείο με επέκταση .ext που περιέχει την πληροφορία που έχει εξαχθεί από το layout του κυκλώματος. Χρησιμοποιείστε τα προγράμματα ext2sim και ext2spice για να δημιουργήσετε ένα αρχείο με επέκταση .sim και ένα με .spice αντίστοιχα. Το πρώτο χρησιμοποιείται στη συνέχεια από τον εξομοιωτή Esim ενώ το δεύτερο από τον Spice.

Circuit MAGIC extracted files IRSIM SPICE
INV1 INPUT inv1.mag inv1.ext inv1.sim inv1.spice
RESULT inv1.mag.gif inv1.al
inv1.nodes
inv1.sim.gif
inv1.sim.out
inv1.spice.gif
INV2 INPUT inv2.mag inv2.ext inv2.sim inv2.spice
RESULT inv2.mag.gif inv2.al
inv2.nodes
inv2.sim.gif
inv2.sim.out
inv2.spice.gif
INV3 INPUT inv3.mag inv3.ext inv3.sim inv3.spice
RESULT inv3.mag.gif inv3.al
inv3.nodes
inv3.sim.gif
inv3.sim.out
inv3.spice.gif

Click here to see directory in raw