ΑΣΚΗΣΗ 5η


Να σχεδιαστεί, με τη βοήθεια του εργαλείου magic, σε layout επίπεδο ένας δυο επιπέδων αθροιστής με πρόβλεψη κρατουμένου και για μήκος λέξης των 16-bits. Η σχεδίαση προσομοιάζει αυτήν του Σχ.4.13 του βιβλίου "Computer Arithmetic - Principles, Architecture and Design" του Kai Hwang. Στα ζητούμενα είναι η όσο το δυνατόν πιο ιεραρχική σχεδίαση, η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση standard cells και, τέλος, η καλή σχεδίαση του layout (οικονομία χώρου από το layout, καλό placement και routing). Από τα παραπάνω προκύπτει πως θα πρέπει προηγουμένως να σχεδιαστούν οι απαιτούμενες CLA, BCLA, Carry Propagate/Generate και Summation Units και να χρησιμοποιηθούν ως cells. Ζητείται η χρονική εξομοίωση των μονάδων αυτών και του συνολικού σχεδιασμού (αναφέρετε παραδείγματα εισόδων που να επιδεικνύουν την σωστή λειτουργία τους) με χρήση του εργαλείου CaZm. Μετρήστε τον απαιτούμενο χρόνο για μια πρόσθεση.

Circuit MAGIC extracted files IRSIM SPICE
ALU 4 bits (16ops) INPUT alu4.mag alu4.ext alu4.sim alu4.spice
RESULT alu4.mag.gif alu4.al
alu4.nodes
alu4.sim.gif
alu4.sim.out
alu4.spice.gif
ALU 16 bits INPUT alu16.mag alu16.ext alu16.sim alu16.spice
RESULT alu16.mag.gif alu16.al
alu16.nodes
alu16.sim.gif
alu16.sim.out
alu16.spice.gif

Click here to see directory in raw